Протокол от дейността на комисия за получаване, разглеждане и оценка на оферти

Протокол