РЕШЕНИЕ №21/10.12.2014 за класиране на участници и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „доставка чрез покупка на специализиран трактор и специализиран инвентар към него за нуждите на „Дунав мост Видин – Калафат”ад – клон Калафат”

РЕШЕНИЕ №21/10.12.2014 за класиране на участници и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „доставка чрез покупка на специализиран трактор и специализиран инвентар към него за нуждите на „Дунав мост Видин - Калафат"ад - клон Калафат"