Договор за възлагане на обществена поръчка за доставка с публична покана по условията на глава осем „а” от ЗОП с предмет: Доставка чрез покупка на трактор и специализиран инвентар към него за нуждите на „Дунав мост Видин - Калафат"АД - Клон Калафат"

Договор за възлагане на обществена поръчка за доставка с публична покана по условията на глава осем „а" от ЗОП с предмет: „Доставка чрез покупка на трактор и специализиран инвентар към него за нуждите на „Дунав мост Видин - Калафат"АД - Клон Калафат"